Tüketici Tarafından Açılacak Menfi Tespit Davası

Tüketici Kimdir? Bu yazımızda tüketiciler tarafından açılacak menfi tespit davalarını ele alacağız. Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir. Günlük yaşamda ticari olmayan alış-verişlerimizin pek çoğu tüketici işlemidir. Ticaret veya mesleki faaliyet kapsamında hareket eden kişi ve kuruluşlarla tüketici arasındaki eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler gibi her türlü sözleşme ve hukuki […]

Malul Sayılmayan Gaziye 684 Sayılı KHK Uyarınca Maaş Bağlanmasına Dair İdare Mahkemesi Kararı

Terörle mücadele operasyonunda soğuktan ayak parmaklarını kaybeden davacı 684 sayılı KHK’ya göre gazi sayılmak için dilekçe vermiş ancak SGK talebini reddetmiştir. Açılan davada hastaneye sevk edilen davacının 6. dereceden malul olduğu tespit edilmiş ve gazilik maaşı bağlanmasına karar verilmiştir.  T.C.ANKARA18. İDARE MAHKEMESİESAS NO : 2022/1939KARAR NO : 2023/312 DAVACI : VEKİLİ  DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI VEKİLLERİ :  DAVANIN […]

Terörle Mücadele Kanununa göre Vazife Maluliyetine dair Emsal Karar

  T.C.D A N I Ş T A YONİKİNCİ DAİREEsas No : 2018/4035Karar No : 2021/6414 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … BaşkanlığıVEKİLİ : Av. …KARŞI TARAF (DAVACI) : …VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının aleyhe olan kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ :Dava konusu istem: Şırnak ili, Uludere […]

Danıştay 12. Daire Başkanlığının 2018/4064 E.  ,  2021/6417 K. sayılı Kararı

“İçtihat Metni” T.C.D A N I Ş T A YONİKİNCİ DAİREEsas No : 2018/4064Karar No : 2021/6417 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … BaşkanlığıVEKİLİ : Av. ….KARŞI TARAF (DAVACI) : … İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ :Dava konusu istem : … Komutanlığı … Mknz. P.Tug. … Tabur […]

Temyiz Aşamasında Etkin Pişmanlık

Fetö üyeliği davalarında istinaf veya temyiz aşamasında etkin pişmanlık dilekçesi verilmesi durumunda Yargıtay tarafından karar bozulmaktadır.  Bu konudaki güncel Yargıtay 3. Dairesinin kararı şu şekildedir; 3. Ceza Dairesi         2022/27547 E.  ,  2022/5380 K. “İçtihat Metni” İNCELENEN KARARIN;Mahkemesi :Ceza Dairesiİlk Derece Mahkemesi : Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 03.09.2019 tarih ve 2019/157-2019/403 sayılı kararıSuç : Silahlı terör örgütüne üye olmaHüküm : […]

FETÖ Okulunda Çalışma Emsal Karar

Yargıtay’a Göre FETÖ Okullarında 2004- 2015 Yılları Arasında Öğretmen Olarak Çalışmaktan İbaret Eylem Silahlı Terör Örgütü Üyeliği Suçunu Oluşturmaz. 3. Ceza Dairesi         2022/28572 E.  ,  2022/5099 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Ceza DairesiBölge adliye mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü;Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;Vicdani kanının […]

Askeri Tazminat Davaları AYİM Kararları

“Anayasanın 125’inci maddesine göre idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararların ödemekle yükümlüdür. Bu suretle idarenin sorumluluğu Anayasa prensibi olarak kabul edilmiştir. Ancak, Anayasada idarenin sorumluluğunun hangi esaslara göre belirleneceği belirtilmemiş, bu meselenin halli doktrin ve yargı kararlarına bırakılmıştır. Bugün idarenin sorumluluğu hizmet kusuru ve kusursuz sorumluluk ilkelerine dayandırılmaktadır. İster hizmet kusuru ve kusursuz sorumluluk ilkelerinedayandırılmaktadır. İster hizmet kusuru isterse […]

İdari Tazminat Davalarında Süreye İlişkin Danıştay Emsal Kararı

Askeri hizmete ilişkin tazminat davalarında sürenin başlangıcına belirlenmesine ilişkin Danıştay 10. Daire Başkanlığının 2017/2931 E.,  2022/3448 K. sayılı kararı şu şekildedir; T.C.D A N I Ş T A YONUNCU DAİREEsas No : 2017/2931Karar No : 2022/3448 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVALI) : … Komutanlığı / ANKARAVEKİLİ : Av. … İSTEMİN_KONUSU : (Kapatılan) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi […]

Anayasa Mahkemesi Güvenlik Soruşturması Kararı

Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması konusunda 1.3.2023 tarihinde yeni bir karar yayınladı. (D. U., B. No: 2019/41608, 19/1/2023) Anayasa Mahkemesi tarafından 16/10/2016 tarihinde Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılarak 90,73 puan alarak Türkiye Elektrik Anonim Şirketine harita teknikeri olarak yerleşen ancak güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan kişiyle ilgili olarak hak ihlali kararı vermiştir. Davacı hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin birinci […]

Kamulaştırma Davaları

Mülkiyet hakkı, hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde hem de Anayasamızda güvence altına alınan temel haklardandır. Devlete düşen görev kişilerin mülkiyet hakkını korumaktır. Ancak kamulaştırma ya da eski adıyla istimlak, bireyin mülkiyet hakkının istisnalarındandır. A. Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma, kamu kurumlarının yani esasen devletin özel mülkiyete tabi olan taşınmazlara, kaynak ve irtifaklara kamu menfaati gereği el koymasıdır. El koyulan taşınmazın bedeli ilgili kamu […]