Terörle Mücadele Kanununa göre Vazife Maluliyetine dair Emsal Karar

  T.C.D A N I Ş T A YONİKİNCİ DAİREEsas No : 2018/4035Karar No : 2021/6414 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … BaşkanlığıVEKİLİ : Av. …KARŞI TARAF (DAVACI) : …VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının aleyhe olan kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ :Dava konusu istem: Şırnak ili, Uludere […]

Askeri Tazminat Davaları AYİM Kararları

“Anayasanın 125’inci maddesine göre idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararların ödemekle yükümlüdür. Bu suretle idarenin sorumluluğu Anayasa prensibi olarak kabul edilmiştir. Ancak, Anayasada idarenin sorumluluğunun hangi esaslara göre belirleneceği belirtilmemiş, bu meselenin halli doktrin ve yargı kararlarına bırakılmıştır. Bugün idarenin sorumluluğu hizmet kusuru ve kusursuz sorumluluk ilkelerine dayandırılmaktadır. İster hizmet kusuru ve kusursuz sorumluluk ilkelerinedayandırılmaktadır. İster hizmet kusuru isterse […]

Sağlık Gerekçesiyle Sözleşme Feshinde İkramiye/Tazminat Ödenmesi Gerektiğine Dair Emsal Karar

DAVACI : VEKİLİ : Av. Nalan KURU-UETS[16979-79789-15521] DAVALI : Millî Savunma Bakanlığı VEKİLİ : Av. İmran ARICI – Aynı Yerde DAVANIN KONUSU : 1’inci Komd. Tug. 6’ncı Komd. Tb. 1’inci Komd. Bl. 60 mm Hav. Ks. 3’üncü Hav. Mng. emrinde sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapmakta iken kendisinden istifade edilemeyerek sözleşmesi feshedilen davacının, sözleşmesinin kendi kusuru olmaksızın feshedildiği ve 3 yıl, 3 […]