Danıştay 12. Daire Başkanlığının 2018/4064 E.  ,  2021/6417 K. sayılı Kararı

“İçtihat Metni” T.C.D A N I Ş T A YONİKİNCİ DAİREEsas No : 2018/4064Karar No : 2021/6417 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … BaşkanlığıVEKİLİ : Av. ….KARŞI TARAF (DAVACI) : … İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ :Dava konusu istem : … Komutanlığı … Mknz. P.Tug. … Tabur […]

İdari Tazminat Davalarında Süreye İlişkin Danıştay Emsal Kararı

Askeri hizmete ilişkin tazminat davalarında sürenin başlangıcına belirlenmesine ilişkin Danıştay 10. Daire Başkanlığının 2017/2931 E.,  2022/3448 K. sayılı kararı şu şekildedir; T.C.D A N I Ş T A YONUNCU DAİREEsas No : 2017/2931Karar No : 2022/3448 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVALI) : … Komutanlığı / ANKARAVEKİLİ : Av. … İSTEMİN_KONUSU : (Kapatılan) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi […]

VAZİFE MALULLÜKLERİNİN NEVİLERİ İLE DERECELERİ HAKKINDA NİZAMNAME

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13.7.1953, No: 4/1053Dayandığı Kanunun Tarihi : 8.6.1949, No: 5434Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15.8.1953, No: 8485Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 3, Cildi: 34, S. 1763Madde 1 – 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 52 nci maddesinde 6 derece olarak belirtilen vazife malûllüklerinin nevileri ilişik cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde gösterilenler dışında görülecek malûllüklerin hangi dereceye girecekleri Türkiye […]

Polis Memuru Vazife Malullüğü Danıştay Kararı

11. Daire         2009/8028 E.  ,  2010/4307 K.“İçtihat Metni” T.C.D A N I Ş T A YONBİRİNCİ DAİREEsas No : 2009/8028Karar No: 2010/4307Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …Vekili : …Karşı Taraf (Davalı) : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – ANKARAVekili : …İstemin Özeti : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, davacılar tarafından hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması […]