Kamulaştırma Davaları

Mülkiyet hakkı, hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde hem de Anayasamızda güvence altına alınan temel haklardandır. Devlete düşen görev kişilerin mülkiyet hakkını korumaktır. Ancak kamulaştırma ya da eski adıyla istimlak, bireyin mülkiyet hakkının istisnalarındandır. A. Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma, kamu kurumlarının yani esasen devletin özel mülkiyete tabi olan taşınmazlara, kaynak ve irtifaklara kamu menfaati gereği el koymasıdır. El koyulan taşınmazın bedeli ilgili kamu […]

VAZİFE MALULLÜKLERİNİN NEVİLERİ İLE DERECELERİ HAKKINDA NİZAMNAME

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13.7.1953, No: 4/1053Dayandığı Kanunun Tarihi : 8.6.1949, No: 5434Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15.8.1953, No: 8485Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 3, Cildi: 34, S. 1763Madde 1 – 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 52 nci maddesinde 6 derece olarak belirtilen vazife malûllüklerinin nevileri ilişik cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde gösterilenler dışında görülecek malûllüklerin hangi dereceye girecekleri Türkiye […]

Polis Memuru Vazife Malullüğü Danıştay Kararı

11. Daire         2009/8028 E.  ,  2010/4307 K.“İçtihat Metni” T.C.D A N I Ş T A YONBİRİNCİ DAİREEsas No : 2009/8028Karar No: 2010/4307Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …Vekili : …Karşı Taraf (Davalı) : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – ANKARAVekili : …İstemin Özeti : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, davacılar tarafından hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması […]

Kira Hukuku Davaları

A. Kira Sözleşmesi Nedir? Borçlar Kanunu’nun 299’uncu maddesinde tanımı yapılan kira sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen, ivazlı, rızai ve süreklilik arz eden bir sözleşme türüdür. Kira sözleşmelerinde, kiraya veren bir şeyin (taşınmazın) kullanımını yahut kullanmayla birlikte o şeyden yararlanmayı kiracıya bırakmayı üstlenmektedir. Kiracı ise kiraya verenin edimine karşılık olarak kararlaştırdıkları kira bedelini ödemeyi taahhüt etmektedir. Kira sözleşmelerinde şekil şartı bulunmamaktadır. […]

Sağlık Gerekçesiyle Sözleşme Feshinde İkramiye/Tazminat Ödenmesi Gerektiğine Dair Emsal Karar

DAVACI : VEKİLİ : Av. Nalan KURU-UETS[16979-79789-15521] DAVALI : Millî Savunma Bakanlığı VEKİLİ : Av. İmran ARICI – Aynı Yerde DAVANIN KONUSU : 1’inci Komd. Tug. 6’ncı Komd. Tb. 1’inci Komd. Bl. 60 mm Hav. Ks. 3’üncü Hav. Mng. emrinde sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapmakta iken kendisinden istifade edilemeyerek sözleşmesi feshedilen davacının, sözleşmesinin kendi kusuru olmaksızın feshedildiği ve 3 yıl, 3 […]

Erlerin Vazife Malullüğü Davaları

Vazife Malulü Nedir?  Erlerin vazife malullüğü konusuna dair akla gelen tüm soruları bu makalemizde cevaplandıracağız. Öncelikle vazife malulü ne demek onu açıklayalım. Vazife malulü görevinden kaynaklı olarak yaralanan ve vazifesini yapamayacak duruma gelen kişidir. Vazife Malulü, vazifesini yapmakta iken yaralanan kamu görevlilerine verilen isimdir. Bu kişiler asker, polis, öğretmen, memur olabilir. Türkiye Cumhuriyeti kanunları kamu hizmeti esnasında yaralanan kişileri vazife […]

Vazife Maluliyeti

Vazife Malulü Nedir? Malul kelimesi, sakatlık, hastalık, vücut veya organ fonksiyonlarının kısmen veya tamamen kaybı anlamını taşır. Vazife ise kamu hizmeti icra edenlerin yaptığı işe verilen isimdir. İşte bu iki kavram bir araya geldiğinde yani bir kişi kamu hizmeti yaparken kalıcı sağlık problemlerine maruz kalırsa vazife malulü olur. Ancak bir kişinin vazife malulü olup olmadığının tespiti biz dizi kanun ve […]

Gazilik

Gazilik Nedir? Gazi kelimesini günlük yaşamda çokça kullanmaktayız. Ancak bu yazımızda günlük kullanımın aksine hukuki olarak gazillik kavramını ele alacağız. Gazilik, devletin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli asker kişilerin görevlerinden ötürü yaralanmaları ile kazandıkları statüdür.  “Gazi nedir?” sorusunun cevabını verebilmek için ilk olarak kamu hizmetinin ne olduğunu açıklamalıyız. Çünkü bir bir kamu görevlisinin görevi dışında yaralanması gazilik kapsamında sayılmaz. […]